Wspinanie w Rudawach Janowickich cz.2

W związku z informacją, która pojawiła się na stronie fundacji „WSPINKA” chciałbym wyjaśnić, że sprawą wspinania w Rudawach Janowickich przedstawiciele Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” zajmują się od trzech lat. Od początku ściśle współpracujemy ze wspinaczami z Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego – przede wszystkim z Maciejem Pętlickim i Konradem Burzawą. Wspólnie braliśmy udział w spotkaniach z władzami Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach, dyskutując o regulacjach dt. wspinaczki na Zamku Bolczów, a w ostatnim roku także w sektorze Piec i sektorze Skalny Most.

Sprawa Pieca jest trudna i delikatna ze względu na gniazdowanie  ptaków w okresie wiosennym i wiadomą możliwość okresowych wyłączeń sektorów wspinaczkowych ze względu na lęgi ptactwa. Wydaje nam się, że udało się osiągnąć porozumienie, które na wzór wielu rejonów europejskich  pozwoli na pogodzenie interesów wspinaczy z ochroną przyrody.
Na dzień dzisiejszy wspinanie oraz szkolenia z zakresu technik SRT i ratownictwa są na Piecu możliwe z wyłączeniem środkowej jego części. Ograniczenie stanowi pas szerokości barierki od punktu widokowego do podstawy ściany. Sektor Piec będzie też okresowo wyłączany ze wspinania po wcześniejszej informacji z Nadleśnictwa „Śnieżka”. Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi Nadleśnictwa „Śnieżka” w udostępnionych strefach Pieca  przeprowadzona zostanie kompleksowa wymiana punktów asekuracyjnych.

Jeżeli chodzi o tablicę informującą o zakazie wspinania na Piecu, to okazało się, że została ona omyłkowo zamontowana przez usługodawcę dostarczającego tablice informacyjne w Nadleśnictwie „Śnieżka”. W rejonie Pieca obowiązuje całkowity zakaz biwakowania i rozpalania ognisk. Obiekt jest objęty programem cyfrowego monitoringu. Imprezy i szkolenia zorganizowane wymagają zgłoszenia i akceptacji Nadleśnictwa „Śnieżka” (takie regulacje obowiązywały też wcześniej, dotyczy to zresztą wszystkich obszatów leśnych i terenów chronionych).

Całkowity zakaz wspinania obowiązuje wewnątrz zamku Bolczów i na skały wchodzące w skład obmurza. Zamek Bolczów, pomimo że znajduje się na terenie Nadleśnictwa
„Śnieżka”
podlega prawnie pod Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu (delegatura w Jeleniej Górze).

Bardzo prosimy, żeby osoby czy instytucje, które chcą pracować na rzecz udostępniania rejonów wspinaczkowych nie podejmowały działań na własną rękę, tylko skontaktowały się wcześniej z IŚW „Nasze Skały” i PZA. Najprawdopodobniej w interesujących Was rejonach „problemowych” nawiązaliśmy już kontakt z lokalnymi wspinaczami i wspólnie z nimi próbujemy uzyskać jak najlepsze warunki dostępu do skał.

Należy jednak pamiętać, że negocjacje te są szczególnie trudne w przypadku obszarów chronionych. Dostęp do nich jest regulowany przepisami Ustawy o ochronie przyrody i odpowiednimi rozporządzeniami lub planami. Dokumenty takie nie powstają „na kolanie”, a proces ich uchwalania jest naprawdę skomplikowany. Chciałbym tu przypomnieć sprawę Diabelskich Mostów na Jurze Północnej (rezerwat Parkowe). Do szczęśliwego dla wspinaczy zakończenia sprawy udało się doprowadzić dopiero po ponad trzech latach spotkań z przedstawicielami służb ochrony przyrody i lokalnymi wspinaczami, jednak co ważniejsze – w trakcie tych spotkań zaczęło się pojawiać wzajemne zaufanie i świadomość wspólnego celu –  racjonalnego udostępniana miejsc cennych przyrodniczo dla wspinania z poszanowaniem zasad ochrony przyrody.

Dr Miłosz Jodłowski
Członek Rady Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” odpowiedzialny za sprawy związane z ochroną przyrody