Statut

Statut
Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.
§ 1
Stowarzyszenie „Sudecki Klub Wysokogórski” zwane w dalszej części Klubem, działa na
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień
niniejszego statutu.
§ 2
1.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedziba Klubu i jego władz znajduje się w Jeleniej Górze.
§ 3
1. Stowarzyszenie nosi nazwę i zwane jest w dalszym ciągu Klubem.
2.Stowarzyszenie może posługiwać się wymiennie skróconą nazwą Klubu tj. „SUDECKI KW”
lub „SKW”.
3. Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
4. Klub może prowadzić działania w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku
publicznego.
§ 4
1. Klub jest członkiem Związku Alpinizmu i działa zgodnie z jego uchwałami i wytycznymi.
2. Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji realizujących cele zbieżne
z celami statutowymi Klubu.
3. Klub dla realizacji swoich celów statutowych może zawierać porozumienia partnerskie.
str. 2
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
§ 5
1. Klub może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą Stowarzyszenia
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6
1. Klub opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia spraw Klubu mogą być zatrudnieni pracownicy, w tym również członkowie
Klubu.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 7
1.Celem Klubu jest:
a) przede wszystkim wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez
prowadzenie i rozwijanie działalności górskiej, w szczególności himalaizmu, alpinizmu
i taternictwa, obejmującej działalność wspinaczkową, ski-alpinistyczną, alpinistyczno-
jaskiniową oraz na rozwijaniu i wspomaganiu wszelkiej aktywności górskiej związanej
ze wspinaczką skałkową, biegami, marszami oraz turystyką wysokogórską i sportami
górskimi,
b) podejmowanie działań na rzecz utrzymywania w dobrym stanie obiektu pod nazwą
” Chatka pod Śmielcem” położonego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego
c) kreowanie uniwersalnych wartości humanistycznych będących ponad podziałami
etnicznymi, religijnymi, politycznymi czy kulturowymi,
d) organizowanie, propagowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony przyrody
i innych inicjatyw prośrodowiskowych, związanych z obszarami działania członków
Klubu.
§ 8
1.Klub realizuje swoje cele przez:
a) zrzeszenie osób fizycznych zajmujących się działalnością w zakresie himalaizmu
alpinizmu, taternictwa, taternictwa i alpinizmu jaskiniowego, sportów górskich
i turystyki wysokogórskiej,
b) zabieganie o fundusze i inne formy wsparcia z przeznaczeniem na utrzymanie
w dobrym stanie obiektu pod nazwą „Chatka pod Śmielcem”, a także sprawowanie
szeroko rozumianej opieki nad tym obiektem, w tym również poprzez korzystanie
z niego,
c) współpracę z Karkonoskim Parkiem Narodowym i służbami leśnymi,
str. 3
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
d) współdziałanie z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i innymi
podmiotami ratowniczymi ,
e) popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej
i wyprawowej członków Klubu w kraju i zagranicą,
f) wspieranie bezpośrednich kontaktów, w tym organizowanie spotkań z osobami
zajmującymi się himalaizmem, szeroko pojętym alpinizmem oraz taternictwem w
sposób wyczynowy,
g) organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań, odczytów, prelekcji
h) współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami
alpinizmu, sportów górskich i turystyki wysokogórskiej,
i) czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków
i instruktorów Klubu,
j) współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień górskich,
k) propagowanie i popularyzowanie alpinizmu, alpinizmu jaskiniowego, sportów
górskich i turystyki wysokogórskiej,
l) organizowanie, propagowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony zwierząt
i przyrody górskiej,
ł) inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innej
działalności, zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Klubu,
m) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
n) Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
o) organizowanie działalności w sporcie osób niepełnosprawnych,
p) poprawa bezpieczeństwa w sektorach skalnych i drogach typu „via ferrata”
wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne poprzez ich montaż, kontrolę, wymianę jak
ich ogólne zagospodarowywanie.

Rozdział III
Członkowie Klubu
§ 9
1.Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) uczestników,
c) wspierających,
c) honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną
deklarację członkowską i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
str. 4
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Klubu, w szczególności:
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,
3. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
b) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Klubu,
c) regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 11
1. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba niepełnoletnia, która została przyjęta za
pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych przez Uchwałę Zarządu Klubu.
2. Uczestnicy posiadają wszystkie prawa oraz obowiązki członków zwyczajnych, za wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną, złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie
przyjęta uchwałą Zarządu.
2. Członek wspierający posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jedynie
z głosem doradczym.
3. Członek wspierający – osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
§ 13
1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest
zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 14
1.Obowiązki Członków Klubu:
str. 5
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
a) czynny udział w realizacji statutowych zadań Klubu,
b) przestrzeganie statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej,
c) przestrzeganie etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej,
d) regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne
Zebranie Członków.
§ 15
1.Prawa Członków Klubu:
a) udział we wszystkich formach działalności Klubu,
b) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami dotyczącymi działalności Klubu,
c) składanie skarg i zażaleń do Komisji Rewizyjnej.
§ 16
1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku niezapłacenia składek za okres
co najmniej roku,
d) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu, jeśli członek
Klubu w sposób istotny naruszy interesy Klubu, postanowienia niniejszego Statutu,
uchwał i regulaminu, zasady etyki górskiej lub w przypadku skazania prawomocnym
wyrokiem Sądu na dodatkową karę utraty praw publicznych,
e) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania
Członków.

Rozdział IV
Władze Klubu
§ 17
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata, Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez
Walne Zebranie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności
od uchwały Walnego Zebrania Członków. W razie konieczności w trybie § 31 pkt. 4, ppkt. b).
str. 6
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
3. Wyboru władz dokonuje się spośród uprawnionych członków Klubu którzy wyrazili ustną
lub pisemną zgodę na kandydowanie z nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.
§ 18
1. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniach
jawnych, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Możliwe jest też przyjęcie uchwał przez
aklamację.
2. Do ważności uchwał:
a) Walnego Zebrania wymagane jest:
aa) wystosowanie zawiadomień, o których mowa w § 21 pkt.1 i pkt.2,
ab) podjęcie uchwały zgodnie z wymogiem § 19. pkt. 2,
b) Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu
wszystkich członków tych władz i obecność większości członków organu podczas
zebrania.
3. Dopuszcza się, aby Zarząd i Komisja Rewizyjna odbywali swe posiedzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak i przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. W przypadkach szczególnych, niecierpiących zwłoki głosowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
może odbyć się bez zwoływania posiedzenia w drodze ustalenia telefonicznego, przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak i przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość i ustalenia korespondencyjnego. Uchwała
podjęta w takim głosowaniu wymaga jednomyślności większości tych władz.
5. W przypadku równej ilości głosów – decydują głosy przewodniczącego KR i prezesa Zarządu.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej raz na trzy lata, celem wyboru nowych
władz Klubu oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, natomiast Walne Zebranie
Sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz w roku.
str. 7
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
3. Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd:
a) na wniosek przynajmniej jednej trzeciej (1/3) członków Klubu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu,
d) na wniosek Zarządu.
4. Członkowie Klubu i Komisja Rewizyjna w żądaniu zwołania nadzwyczajnego Walnego
Zebrania obowiązani są podać sprawy, które Zarząd ma umieścić w porządku obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku
lub podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:
a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania członków w ciągu 14 dni od
upływu bieżącej kadencji władz Klubu,
b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w ciągu 14 dni od
dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 19. pkt. 3. pkt. a),
c) Zarząd nie zwoła dorocznego Zebrania Sprawozdawczego.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
a) uchwalanie regulaminu obrad przedłożonego do zatwierdzenia na Zebraniu,
b) uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu.
d) udzielania absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, przy czym uchwała może
być podjęta w odniesieniu do poszczególnych członków tych władz. Nieotrzymanie
absolutorium wyklucza ponowny wybór do władz Klubu i może skutkować wydaleniem
z Sudeckiego KW,
e) wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian w Statucie lub zmiana statutu,
g) wybór delegatów i ich zastępców na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Alpinizmu,
h) uchwalanie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich i innych obciążeń
finansowych członków Klubu,
i) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
j) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
k) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
przez władze Klubu lub członków,
l) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
ł) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów,
str. 8
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
8. Na Walnym Zebraniu uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem
obrad. Walne Zebranie może zmienić lub rozszerzyć porządek obrad.
§ 20
1. W Walnym Zebraniu członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie posiadający
czynne i bierne prawo wyborcze. Członkowie, którym przysługuje głos stanowiący, mogą
ustanowić pełnomocnika do udziału w ich imieniem w Walnym Zebraniu. Pełnomocnictwo
winno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnikowi przysługuje w szczególności
prawo głosu, z tym, że działanie przez pełnomocnika wyłącza możliwość osobistego
uczestnictwa członka w Walnym Zebraniu.
2. W Walnym Zebraniu członków mogą brać udział z głosem doradczym:
a) przedstawiciele władz z Polskiego Związku Alpinizmu,
b) zaproszeni goście,
c) członkowie wspierający.
§ 21
1. Organ zwołujący Walne Zebranie zawiadamia członków Stowarzyszenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej jak i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość o miejscu, dacie, godzinie i proponowanym porządku obrad.
2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu, wraz z ewentualnymi materiałami tematycznymi,
zawiadamia się najpóźniej na 30 dni przed datą posiedzenia.
§ 22
1.Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2.Drugi termin, wyznacza w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu.
§ 23
1. Zarząd jest organem wykonawczym i wybierany jest przez Walne Zebranie. W skład Zarządu
wchodzi od 3 do 5 osób.
2. Do Zarządu wybory przeprowadza Walne Zebranie w sposób następujący:
a) w pierwszej kolejności wybiera prezesa Zarządu,
b) w drugiej kolejności kandydatów do pracy w Zarządzie,
c) Zarząd konstytuuje się na pierwszym Zebraniu Zarządu a wtedy członkowie Zarządu
wybrani na Walnym Zebraniu dzielą się stanowiskami i obowiązkami.
str. 9
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
§ 24
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia wobec osób trzecich upoważniony jest:
a) prezes jednoosobowo,
b) członek Zarządu wg pełnionych funkcji i pełnomocnictw,
c) ustanowiony pełnomocnik.
2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych są składane
i podpisywane przez dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub skarbnika.
3. W przypadku ustąpienia członków, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nie
przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu określającego jego organizację i tryb pracy.
5. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Stowarzyszenia niezastrzeżone do kompetencji Walnego
Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu,
c) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
d) przyjmowanie, skreślanie z listy i wykluczanie członków Klubu,
e) ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu,
f) powoływanie komisji specjalistycznych stanowiących organy doradcze i pomocnicze
Zarządu,
g) powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie sekcji grupujących członków
o wspólnych zainteresowaniach,
h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
i) podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych Władz
Klubu,
j) podejmowanie uchwał o zwalnianiu z opłat składek członkowskich członków
w sytuacjach uzasadnionych materialnie,
k) prowadzenie i aktualizowanie na bieżąco listy kontaktowej do członków Klubu oraz
danych do komunikacji elektronicznej z w/w członkami,
l) powoływanie i odwoływanie spośród wszystkich członków przedstawiciela do
reprezentowania Zarządu określając jego pełnomocnictwa.
§ 25
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są przez prezesa Zarządu nie
rzadziej jednak jak raz na kwartał,
str. 10
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
a) lub na wniosek 2 członków Zarządu,
b) lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
§ 26
1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Komisji
Rewizyjnej, a także inne osoby legitymujące się wiedzą specjalną w sprawach będących
przedmiotem obrad Zarządu.
§ 27
1. Zarząd ma prawo nakładania kar na członków Klubu w przypadku:
a) naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego Statutu, uchwał lub postanowień
władz Klubu albo uchwał i postanowień władz Polskiego Związku Alpinizmu,
b) zachowania się niezgodnego z etyką taternicką lub godnością członka Klubu,
c) naruszania przepisów parków narodowych o ochronie przyrody.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają postanowienia dyscyplinarne
Polskiego Związku Alpinizmu.
§ 28
1.Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym nadzór i kontrolującym całokształt działalności
Klubu. Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków w tym Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego i Sekretarza i członków.
§ 29
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) czuwanie nad zgodnością działań Klubu ze Statutem oraz obowiązującym prawem,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) przeprowadzanie kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu, żądanie
pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach uchybień stwierdzonych przez Komisję,
d) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
e) rozpatrywanie wniosków skierowanych do Komisji Rewizyjnej,
f) składanie pisemnych sprawozdań z całokształtu swej działalności przed Walnym
Zebraniem wraz z oceną działalności Klubu i Zarządu Klubu,
g) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie lub odmowę udzielenia
absolutorium Zarządowi, również w odniesieniu do poszczególnych członków tych
władz,
str. 11
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
h) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego lub ich bezczynności,
i) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na
podstawie § 19. pkt. 3. ppkt. b), względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu
w przypadkach stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem lub Statutem bądź
istotnymi interesami Klubu,
j) występowanie do Zarządu o zawieszenie w prawach członka.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Komisja z posiedzeń sporządza protokół.
§ 30
1.Nie jest dopuszczalne łączenie członkostwa w wybieralnych władzach Klubu.
§ 31
1.Mandat członka wybieralnej władzy Stowarzyszenia wygasa w razie:
a) złożenia potwierdzonej pisemnej rezygnacji,
b) upływu kadencji,
c) odwołania przez Walne Zebranie.
2. Członek Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z pełnionej funkcji,
jeżeli:
a) nie wykonuje przyjętych obowiązków,
b) działa niezgodnie ze Statutem,
c) w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
3. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie.
4.W razie wygaśnięcia mandatu członka wybieralnej władzy Klubu w trakcie kadencji lub jego
zawieszenia w prawach, wybory uzupełniające przeprowadza się:
a) na najbliższym Walnym Zgromadzeniu,
b) w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu, z zastrzeżeniem, że w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu organu.
5. W przypadku rezygnacji z funkcji prezesa jego obowiązki przejmuje zastępca (wiceprezes).

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu
str. 12
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
§ 32
1.Środkiem do realizacji celów statutowych Klubu jest jego majątek.
2.Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 33
1.Majątek Klubu powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn (pieniężnych lub rzeczowych),
c) dotacji ze środków publicznych, instytucjonalnych i prywatnych,
d) sponsoringu,
e) zbiórek publicznych, kampanii,
f) dochodów z majątku organizacji, inwestycji kapitałowych,
g) nawiązek sądowych,
h) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
i) dochodów z działalności gospodarczej,
j) spadków, zapisów,
k) wpływy uzyskane ze statutowej działalności Klubu.
2. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika, bądź upoważnionego
członka Zarządu.
3. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu podejmuje Zarząd przy
współdziałaniu dwóch członków, w tym Prezesa.
§ 34
1.Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych,
administracyjnych oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 35
str. 13
Statut Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego zawiera 13 ponumerowanych stron.
1.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie
Członków większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do glosowania.
§ 36
1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4
głosów przy obecności ponad 3/4 członków zwyczajnych.
§ 37
1.Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi:
a) sposób likwidacji,
b) powołuje się likwidatora lub likwidatorów Stowarzyszenia,
c) można ustalić wynagrodzenie likwidatora lub likwidatorów,
d) należy wskazać szczegółowo cel lub cele, na które przeznaczony będzie majątek
zlikwidowanego Klubu.

28.08.1975 R.,
26.09.1996 R. – UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU,
11.05.2001 R. – ZMIANA PARAGRAFÓW: 2, 9, 11, 13, 15 I 18 STATUTU,
27.03.2002 R. – ZMIANA PARAGRAFÓW: 10, 11, 15, 25 I 29 STATUTU.
07.12.2011 R. – ZMIENIONO: § 7, § 8 UST 1 I 7, § 18 DODANO: § 8 UST 11.

07.10.2022 R. – DOKONANO ZMIANY STATUTU W CAŁOŚCI PODCZAS
WALNEGO ZEBRANIA SUDECKIEGO KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W
JELENIEJ GÓRZE W SIEDZIBIE CENTRALNEJ STACJI „GOPR
KARKONOSZE”