WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SKW - zmiana terminu!

Zarząd Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego  w Jeleniej Górze w dniu 05.03.2018r. podjął Uchwałę o zmianie terminu walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego tj.odwołaniu terminu 16.03.2018 i zwołaniu go na dzień 20.04.2018r.:
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania
Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego
w Jeleniej Górze

Miejsce Zebrania:
sala konferencyjna GOPR w Jeleniej Górze, ul. Sudecka nr 79

Terminy Zebrania:

Pierwszy termin: 20.04.2018r. godz. 19:00

Drugi Termin : 20.04.2018r. godz. 19:15

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa SKW,
 2. Powołanie protokolanta oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – trzy osobowej i stwierdzenie przez nią ważności obrad, a w przypadku niewystarczającej frekwencji – ogłoszenie drugiego terminu rozpoczęcia obrad,
 3. Otwarcie obrad w drugim terminie,
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 5. Sprawozdanie Prezesa SKW za rok 2017/2018,
 6. Sprawozdanie Skarbnika SKW za rok 2017/2018,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami  i głosowanie za przyjęciem sprawozdań – w tym wniosków Komisji Rewizyjnej,
 9. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa, Członków Zarządu (3-4 osób), Członków Komisji Rewizyjnej  (3 osoby) i Delegata na Walny Zjazd PZA,
 10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów,
 11. Ogłoszenie  wyników głosowania i wyboru do Władz Klubu  przez Komisję Skrutacyjną i Przewodniczącego Zebrania,
 12. Wolne wnioski i  ciąg dalszy dyskusji co do treści sprawozdań,
 13. Zakończenie obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SKW.

 

 Prezes SKW
Roman Bebak