SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SKW 13.01.2006.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SKW 13.01.2006.
Zebranie rozpoczęto o godzinie 19.00 W pierwszym terminie obecnych było 6 członków SKW W drugim terminie o godzinie 20.00- obecnych 14 członków – zebranie rozpoczęto.
Na listę obecności wpisało się 14 osób ; wszystkie dysponujące biernym i czynnym prawem wyborczym. Ze względu na obecność tych samych członków SKW jak na zebraniu z dnia 08.12.2005 nie odczytywano sprawozdania z działalności Zarządu drugi raz (Do wglądu w biurze). Zgodnie z punktem pierwszym programu Walnego Zebrania SKW przeprowadzono wybory Przewodniczącego i Sekretarza . Zgłoszono kandydaturę Andrzeja Chruściela na oba stanowiska.
W głosowaniu kandydat przeszedł jednogłośnie. Następnie Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury do komisji Wyborczej i Skrutacyjnej Ilony Chruściel i Grażyny Mucowskiej.
W głosowaniu wybrano Komisję Wyborczą i Skrutacyjną w składzie: Ilona Chruściel i Grażyna Mucowska. Następnie kolega Marek Pisarski złożył sprawozdanie z działalności statutowej. Kolejno kolega Andrzej Mucowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej łącznie ze sprawozdaniem finansowym . W związku z tym nie odczytywano odrębnego sprawozdania skarbnika. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W głosowaniu jawnym Walne Zebranie członków w obecności 13 osób za i przy 0 wstrzymujących się
i przy 0 przeciw udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi. Dalej Przewodniczący przeszedł do punktu 4 Zebrania – Wybór nowego Zarządu. Padła propozycja by nie wybierać Prezesa tylko Zarząd , który ze swojego składu wybierze Prezesa. Poddano projekt głosowaniu.
Za było 10 członków, wstrzymał się 1 a przeciw 2. Przewodniczący przeszedł do wyboru nowego Zarządu. Zgłoszono kandydatury:
Maciej Pętlicki – wyraził zgodę
Marek Pisarski – wyraził zgodę
Andrzej Mucowski – wyraził zgodę
Daniel Lipnicki – wyraził zgodę i Jarosław Liwacz- wyraził zgodę.

Kandydatami do Komisji Rewizyjnej zostali:
Roman Bebak – wyraził zgodę
Robert Róg – wyraził zgodę
Piotr Galla – wyraził zgodę. Następnie odbyło się głosowanie czy wybory maja być jawne czy tajne. Przegłosowano tajne:
za 8 głosów
przeciw 2
wstrzymało się 3

Głosowano Zarząd:
Maciej Pętlicki 14 gł.
Marek Pisarski – 13 gł.
Andrzej Mucowski 14 gł.
Daniel Lipnicki 14 gł
Jarosław Liwacz 14 gł.

Komisja Rewizyjna:
Roman Bebak 14 gł,
Robert Róg 14 gł.
Piotr Galla 14 gł. Następnie nowy Zarząd się ukonstytuował i wybrał Prezesa. Oto nowy skład Zarządu:
1. Marek Pisarski- prezes
2. Jarosław Liwacz – v-prezes
3. Maciej Pętlicki – v-prezes
4. Daniel Lipnicki – skarbnik
5. Andrzej Mucowski – sekretarz
Komisja Rewizyjna :
1. Roman Bebak – przewodniczący
2. Robert Róg – członek
3. Piotr Galla – członek
Punkt 5 Walnego Zebrania – wybór delegata na Walny Zjazd PZA. Dokonano wyboru Jarka Liwacza na delegata 14 głosami za. Następnie omówiono plan remontu pieca w chatce po Śmielcem. Przewodniczący i sekretarz Walnego
Zebrania SKW Andrzej Chruściel