Sudecki Klub Wysokogórski w Jeleniej Górze
CHATKA "POD ŚMIELCEM" zasady udostępniania

 

CHATKA "POD SMIELCEM" zasady udostępniania


Zasady udostępniania pobytu w ''Chatce Pod Śmielcem"

 

Zasady dostępności i pobytu w ''Chatce Pod Śmielcem''  reguluje Załącznik  nr 1 do umowy użyczenia zawartej pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym a Sudeckim Klubem Wysokogórskim. Użyczający określa w Załączniku zasady dostępu i korzystania tj:

§2
Biorący do używania uprawniony jest do korzystania z Obiektu w celach edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych. W szczególności cele te polegają na rozbudzaniu świadomości ekologicznej i kultury zwiedzania, uwrażliwianiu na problemy ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, promowaniu aktywnej i przyjaznej środowisku turystyki, podnoszeniu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych Parku Narodowego oraz skłanianiu do podejmowania różnorodnych działań kreatywnych i pracy na rzecz społeczności.

§3
Biorący do używania uprawniony jest do organizowania w Obiekcie pobytów dla członków klubów wysokogórskich i osób towarzyszących.

§6
Pobyt w Obiekcie możliwy jest wyłącznie za zgodą i w obecności osoby upoważnionej do kontaktu z Użyczającym lub wyznaczonego przez niego kierownika grupy. W Obiekcie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 osób. W przypadkach szczególnych (np.: Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, planowe akcje na rzecz ochrony środowiska, remonty itp.) istnieje możliwość przebywania w chatce większej grupy osób, po uprzednim powiadomieniu Użyczającego.

§7
Pobyt grupy w Obiekcie jest możliwy po uprzednim poinformowaniu Użyczającego przez osobę upoważnioną do kontaktu, na 3 dni przed planowanym pobytem. Informacja obejmuje, co najmniej:

  • termin pobytu w Obiekcie,
  • ilość osób,
  • osobę odpowiedzialną za pobyt 

§8
Użyczający może nie wyrazić zgody na pobyt w Obiekcie podając przyczynę, lub zaproponować inne warunki pobytu. Użyczający może także okresowo ograniczyć lub wyłączyć możliwość korzystania z Obiektu ze względu na wymogi ochrony przyrody lub inne okoliczności informując osobę upoważnioną do kontaktów przez Biorącego na 7 dni przed planowanym ograniczeniem.

§9
Osoby przebywające w Obiekcie obowiązane są do szczególnego poszanowania przyrody w obszarze przyległym do Obiektu i na terenie całego Parku Narodowego oraz do przestrzegania zasad pobytu na terenie Parku Narodowego. Szczegółowe zasady pobytu w Obiekcie określa Regulamin przedstawiany Użyczającemu, celem akceptacji.

Osobą ''wyznaczoną" przez Zarząd Sudeckiego KW do kontaktu z Użyczającym jest Maciej Pętlicki.
Chęć pobytu w Chatce należy zgłosić telefonicznie osobie ''wyznaczonej".
Podczas kontaktu telefonicznego ustala się wolny termin lub możliwość połączenia grup(ograniczenie do 15 osób).
Po ustaleniu dostępności Obiektu osoby zainteresowane wyjściem zobowiązane są przesłać mail z terminem, ilością osób i nr tel. osoby odpowiedzialnej za wyjście na adres
m.petlicki@sudeckikw.pl
Osoba odpowiedzialna za grupę pobiera i zwraca klucze od Obiektu wraz listą osób przebywających w Obiekcie podczas danego pobytu osobie ''wyznaczonej".

W celu ułatwienia sporządzania rocznego sprawozdania z korzystania z obiektu osoba odpowiedzialna za pobyt grupy w Chatce zobowiązana jest do dostarczenia listy osób z danego pobytu w/g  "książki meldunkowej " zdeponowanej w Chatce Pod Śmielcem.
Do złożenia sprawozdania obliguje zapis :

§5
Biorący do używania przedstawia Użyczającemu, w terminie do 31 stycznia danego roku pisemne sprawozdanie z korzystania z Obiektu, z uwzględnieniem wykonanych prac.

 

                                                                                             
Zarząd Sudeckiego KW