Sudecki Klub Wysokogórski w Jeleniej Górze
SKW - nabliższe wydarzenia

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SKW

ZMIANA DATY

Pierwszy Termin: 20 kwietnia (piątek) godzina 19:00

Drugi termin: godzina 19.15

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa SKW,
 2. Powołanie protokolanta oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – trzy osobowej i stwierdzenie przez nią ważności obrad, a w przypadku niewystarczającej frekwencji – ogłoszenie drugiego terminu rozpoczęcia obrad,
 3. Otwarcie obrad w drugim terminie,
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 5. Sprawozdanie Prezesa SKW za rok 2017/2018,
 6. Sprawozdanie Skarbnika SKW za rok 2017/2018,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami  i głosowanie za przyjęciem sprawozdań – w tym wniosków Komisji Rewizyjnej,
 9. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa, Członków Zarządu (3-4 osób), Członków Komisji Rewizyjnej  (3 osoby) i Delegata na Walny Zjazd PZA,
 10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów,
 11. Ogłoszenie  wyników głosowania i wyboru do Władz Klubu  przez Komisję Skrutacyjną i Przewodniczącego Zebrania,
 12. Wolne wnioski i  ciąg dalszy dyskusji co do treści sprawozdań,
 13. Zakończenie obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SKW.

 

 Prezes SKW
Roman Bebak